Regulamin konkursu Wyzwanie #ZnaczyszWięcej

R EGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ” #ZnaczyszWięcej ”
§1 Postanowienia Ogólne
1. Konkurs organizowany jest przez L iving Self Dream Monika Czarniecka, ul. Zabłocińska
8/4 01-697 Warszawa, NIP 5423166182 , dalej zwaną „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 10.02.2021 roku o godzinie 18:00, a kończy się dnia
12.02.2021 roku o godzinie 22:00 czasu polskiego.
§2. Uczestnicy i zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22
Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu
poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoby ponież 18 roku za zgodą przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego)
c) posiada konto w serwisie Instagram lub TikTok,
d) wykona Zadanie Konkursowe.
3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w
§2. ust. 2 Regulaminu.
4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy
podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu
na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny
(małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik odpowie w
serwisie Instagram na pytanie konkursowe na temat: “J aki prezent sprawi sobie z
okazji Walnetynek?” i zaprosi do zabawy swoich znajomych poprzez oznaczenie ich w
komentarzu pod postem konkursowym (dalej: Zadanie Konkursowe).
6. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza:
– dodanie odpowiedzi na pytanie pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu
@arturkurzolek w serwisie Instagram lub TikTok.
7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie
Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie
wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści
pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i
religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.
§3. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2
osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć
będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we
wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień
niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną
Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika
prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez
Uczestników odpowiedzi i wyłoni Uczestników, którzy według ich oceny podali
najciekawszą odpowiedź na Zadanie Konkursowe pod kątem oryginalności i
kreatywności oraz wyłoni w ten sposób dziesięciu zwycięzców .
3. Zwycięzcom Konkursu przyznana zostanie nagroda w postaci: dostępu do kursu
#ZnaczyszWięcej – Zbuduj poczucie własnej wartości i pokochaj siebie w 30 dni o
wartości 279 zł.
4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21
ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 13.02.2021 r.
6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody w wiadomości
prywatnej najpóźniej do dnia 13.02.2021 r. do godziny 22:00.
7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w
ciągu 5 DNI od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej
informacji niezbędnych przekazania Nagrody: adres mailowy.
8. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w
ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa
wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Uczestnikowi Nagrody,
jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez
Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych
nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
10. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na dane podane przez Zwycięzcę
w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację
powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę
Nagrody, tylko jeden raz.
11. Fundatorem Nagród jest Organizator.
12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając
Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
13. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz.
14. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę
pieniężną.
§5. Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z
organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres ul. Zabłocińska 8/4 01-697
Warszawa oraz na adres e-mail artur@kruzolek.pl
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja
umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie
rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym
do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody,
wydania Nagrody.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w
Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych,
adresowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego
zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od
końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo
cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie
zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail artur@kruzolek.pl
8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe,
podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i
podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak
KAS, organy ścigania.
9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
§ 6. Reklamacje
1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem
„Reklamacja: Konkurs #ZnaczyszWięcej ” na adres e-mail artur@kruzolek.pl lub adres
korespondencyjny Organizatora ul. Zabłocińska 8/4 01-697 Warszawa związanej z
przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu
Konkursu.
2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres
do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem
poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa
Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.
§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2021 r. o godzinie 18:00
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i
nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej
ustawy.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez
potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących
wyłącznie po stronie Uczestnika.
4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem
publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.odzyskajkontrole.pl
i w siedzibie Organizatora.
5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego
załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem
Konkursu.
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo
zgodnie z przepisami prawa.
Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany,
przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest
Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z
odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o
dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie
z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.